EML Trading, s.r.o.
Michal Leštinský
Tel.: +421 919 146 161
Mail:cesko@ceramizer.com

 

Ceramizer jsou inovativní p?ípravky na renovaci a zabezpe?ení t?ecích ploch komponentú pro:

1. Spalovací motory
2. P?evodovky a jiné p?evody
3. Hlavní p?evody (zadní nápravy)
4.
Redukce, diferenciály
5. Systém p?enášení pohonu, ozubených kol, ?et?z?
6. Posilova?e ?ízení
7. Hydraulické soustavy
8. Kluzní ložiska
9. Kompresory, ?erpadla
10. Palivová soustava

Ceramizace je nová technologie, která umož?uje renovaci pro motory, p?evodovky, nápravy a jiné za?ízení, v kterých probíhá t?ení kovu o kov. Keramická vrstva se vytvá?í díky rozptylu a spojení molekul ceramizera s kovovými ?áste?kami promíchajícími se v oleji.

Tato renovace se uskute??uje za obvyklého provozu za?ízení, což  znamená, že není pot?ebná jeho demontáž. Proces renovace jako i samotné vytvá?ení keramické vrstvy se vykonává automaticky, již po 200 kilometrech od aplikace aditiva do oleje m?žeme shlédnout výhody.

P?e?t?te si více v “Princip ú?inku“, podívejte se také na po?etní testy (i testy jízdy bez oleje) a seznamte se s názory

 

Hlavní výhody použití p?ísady ceramizer pro spalovací motory:olej-do-motora-zvysena-spotreba-oleje-paliva-benzinu-nafty-znizeni-spotreby

 • Snižuje spot?ebu paliva o 3 až 15 %.
 • Snižuje spot?ebu oleje.
 • Zvyšuje a vyrovnává kompresní tlaky ve válcích.
 • Snižuje kou?ení  motoru.
 • Stišuje a vyrovnává práci motoru.
 • Zleh?uje start zimního motoru (hlavn? v zim?).
 • Mírn? zvyšuje dynamiku vozidla.
 • Umožní v mnoha p?ípadech vyhnout se drahým opravám.

Hlavní výhody použití p?ísady ceramizer pro p?evodovky: prevodovka-huceni-skripani-prevodovky-razeni-rychlostnich-prevodovych-stupnu-lozisko-spatecka

 • Zleh?uje ?azení p?evodových stup??, eliminuje sk?ípot p?i zm?n? rychlostních stup?? (renovace synchron?).
 • Stišuje práci p?evodovek, zadních náprav, p?evodú, redukcí.
 • N?kolikanásobn? prodlužuje životnost za?ízení, nakonec to múže být až 10-krát.
 • Umožní v mnoha p?ípadech vyhnout se velmi drahým opravám p?evodovek.
 • Renovuje a chrání t?ecí plochy v pr?b?hu provozu.

 

Hlavní výhody použití p?ísady ceramizer pro hydraulickou soustavu posilova?e ?ízení:prisady-do-hydraulicke-soustavy-posilovace-rizeni

 • Renovuje soustavu posilova?e ?ízení.
 • Zleh?uje jízdu díky snížení odporu p?i otá?ení volantu.
 • Zajistí hladší a tišší práci soustavy posilova?e  ve všech podmínkách.
 • Udržuje nové jako i použité za?ízení v co nejlepším stavu.
 • Zabrání vzniku rezu a koroze.

Hlavní výhody použití zušlech?ova?e paliva:spotreba-benzinu-nafty-spalovanie-paliva-zvysena-znizenie-spotreby

 • Snižuje spot?ebu paliva o 2 – 4 %.
 • Zleh?uje start studeného motoru, hlavn? p?i nízkých teplotách.
 • Snižuje hluk a kou?ení.
 • Snižuje ú?inky nižší kvality pohonných hmot.
 • Zabezpe?í správnou a rovnom?rnou práci motoru.
 • Renovuje palivovou soustavu b?hem  provozu ( bez nutnosti demontáže komponentú) – dvakrát prodlužuje jeho životnost.