EML Trading, s.r.o.
Michal Leštinský
Tel.: +421 919 146 161
Mail:cesko@ceramizer.com

 

Princip ú?inku

•    Výhody používání ceramizer pro spalovací motory
•    Výhody používání ceramizer pro p?evody, p?evodovky, diferenciály, redukce
•    Výhody používání ceramizer pro hydraulickou soustavu ?ízení s posilova?em
•    Výhody používání ceramizer v palivové soustav?

VÝHODY použítí ceramizer pro spalovací motory:

1. Snižuje spot?ebu paliva o 3 až 15%.olej-do-motora-zvysena-spotreba-oleje-paliva-benzinu-nafty-znizeni-spotreby
2. Snižuje spot?ebu motorového oleje.
3. Zvyšuje a vyrovnává kompresní tlaky na nominální hodnoty.
4. Snižuje kou?ení motoru.
5. Eliminuje suché starty a uleh?uje start motoru (obzvláš? v zim?).
6. Ztišuje práci motoru, snižuje vibrace (t?esení motoru).
7. Zvyšuje ú?inek motoru a dynamiku vozidla.
8. Renovuje t?ecí plochy b?hem provozu, bez nutnosti demontáže obnovených komponent?. Efektivní životnost obnoveného povrchu – zaru?en? do 70 tis. najetých kilometr?.
9.   Zvyšuje životnost kovových povrch? t?ecích ploch, dokonce 5-krát.
10. Nahrádí ve v?tšin? p?ípad? opravy, snížením n?kolikanásobných náklad? pro opravu, v porovnání s tradi?ními opravami.
11. Nižší koefcient t?ení, mí? než 0,02 ,t.j. mí? než p?i kontaktu “kov-kov“.
12. Prodlužuje až o 50% intervaly mezi vým?nami motorového oleje.
13. V p?ípadu havarijního vyte?ení oleje, vytvo?ená kovo-keramická vrstva umožní další jízdu víc než 500 km (což je z?ejmé s poznatk? testování automobil?).
14. Chrání komponenty p?ed korozí a agresivními chemickými slou?eninami (d?ležité p?i použití motorového oleje nebo paliva, který má nízkou kvalitu).
15. Snižuje emise toxických složek výfukových plyn?.
16. Snižuje nebezpe?í zape?ení pístních kroužk?.
17. Vytvrzuje a zvyšuje odolnost t?ecích povrch? proti opot?ebení, až 10-krát. Mikrotvrdost 4000-4500 MPa (400-450 kg/mm2). Pro porovnání je pr?m?rná mikrotvrdost ocele 60kg/mm2. Pevnost na tlak 2500MPa (250kg/mm2).
18. Chrání životní p?ost?edí.
19. P?ísadu je možné využít pro jakýkoli za?ízení (v?etn? pr?myslových), po d?ív?jší konzultaci s výrobcem ceramizerú.

VÝHODY použití ceramizer pro p?evody, p?evodovky, diferenciály, redukce:

1. Zleh?uje ?azení rychlostních stup??.prevodovka-huceni-skripani-prevodovky-razeni-rychlostnich-prevodovych-stupnu-lozisko-spatecka
2. Ztišuje práci p?evodovky, zadní nápravy, p?evod?, redukcí.
3. Snižuje vibrace a hu?ení.
4. N?kolikanásobn? prodlužuje životnost za?ízení až 5-krát.
5. Renovuje a chrání t?ecí plochy b?hem provozu, bez nutnosti demontáže obnovovaných komponent?, b?hem tvo?ení kovo-keramické vrstvy vypl?ující, pokrývající a vyrovnávající škrábnutí, ryhy, trhlinky.
6. Efektivní životnost obnoveného povrchu – zaru?en? do 100 tis. kilometr?.
7. Ú?inek obnoveného povrchu z?stává také po dalších vým?nách oleje (nejmén? 100 tis. km provozu vozidla).
8. Nahradí ve v?tšin? p?ípad? opravy, snižuje nekolikanásobn? náklady pro opravu, v porovnání s tradi?ními opravami.
9. P?ispívá k v?tší spolehlivosti a efektivnosti za?ízení, zvyšuje i bezp??nost v extremních provozních podmínkách.
10. Vytvrzuje a zvyšuje odolnost t?ecích povrch? proti opot?ebení, až 10-krát. Mikrotvrdost 4000-4500 MPa (400-450 kg/mm2). Pro porovnání je pr?m?rná mikrotvrdost ocele 60kg/mm2. Pevnost na tlak 2500MPa (250kg/mm2).
11. Snižuje vytvá?ení horka mezi t?ecími se kovovými ?ásti.
12. V p?ípad? nedostate?ného mazání (nap?. P?i vyte?ení oleje) vytvo?ená vrstva umož?uje do?asný provoz za?ízení bez poškození.
13. V p?ípad? havarijního vyte?ení oleje vytvo?ená kovo-keramická vrstva umožní další jízdu (více než 500 km).
14. Prodlužuje intervaly vým?ny oleje, snižuje jeho spot?ebu.
15. Chrání komponenty p?ed korozí a agresivními chemickými slou?eninami (d?ležité p?i použití oleje, který má nízkou kvalitu).
16. Chrání životní p?ost?edí.
17. Úm?rn? snižuje náklady pro budoucí opravu za?ízení.
18. Zabra?uje a p?edchází vzniku pitting? (mikrotrhlin).
19. P?ísadu je možné využít pro jakékoliv za?ízení (v?etn? pr?myslových) po d?ív?jší konzultaci s výrobcem ceramizer?.

Poznámka: Nepoužívat pro automatické p?evodovky.

VÝHODY použití ceramizer pro hydraulickou soustavu ?ízení s posilova?em:

1. Renovuje a chrání t?ecí plochy b?hem provozu, bez nutnosti demontáže obnovovaných komponent?.prisady-do-hydraulicke-soustavy-posilovace-rizeni
2. Efektivní životnost obnoveného povrchu – zaru?en? do 100 tis. najetých kilometr?.
3. Udržuje nové jako i použíté za?ízení v co nejlepším stavu.
4. Chrání proti vzniku rezu a koroze.
5. Chrání proti vzniku piting? (mikrotrhlin).
6. Zajiš?uje hladší a tichší provoz soustavy ?ízení s posilova?em za všech podmínek.
7. Nahrazuje ve v?tšin? p?ípad? opravy, snižuje n?kolikanásobn? náklady pro opravu porovnáním s tradi?ními opravami.
8. Snižuje koeficient t?ení (do 0,02 ,t.j. mén? než p?i kontaktu “kov-kov“), snižuje i  vytvá?ení horka mezi t?ecími se ?ástmi.
9. P?ispívá k v?tší spolehlivosti a efektivnosti za?ízení.
10. Vytvrzuje a zvyšuje odolnost t?ecích povrch? proti opot?ebení, až 10-krát. Mikrotvrdost 4000-4500 MPa (400-450 kg/mm2). Pro porovnání je prúm?rná mikrotvrdost ocele 60kg/mm2.
11. Chrání životní p?ost?edí.
12. P?ísadu je možné využít pro jakékoliv za?ízení (v?etn? prúmyslových) po d?ív?jší konzultaci s výrobcem ceramizer?.

VÝHODY použití ceramizer v palivové soustav?:

1. Renovuje palivovou soustavu b?hem provozu (bez nutnosti demontáže komponent?) – dvakrát prodlužuje jeho životnost.spotreba-benzinu-nafty-spalovanie-paliva-zvysena-znizenie-spotreby
2. Snižuje t?ení a redukuje opot?ebení ?ástí podléhajících t?ení v palivové soustav?.
3. Snižuje spot?ebu paliva o 2 – 4%.
4. Zvyšuje výkon motoru o 1 až 3%.
5. Zleh?uje start zimního motoru, v?etn? nízkých teplot.
6. Snižuje emise škodlivých látek, CO – až do 50%, CO2 – do 10%, NOx, HC ve výfukových plynech.
7. Snižuje hu?ení a dým.
8. ?istí palivovou soustavu.
9. Odstra?uje carbon v spalovací komo?e.
10. Chrání p?ed vytvá?ením carbonu a usazenin v spalovací komo?e (také na ventilech a tryskách).
11. Pomáhá uvolnit vst?ekova?e a pístní kroužky.
12. Zvyšuje spolehlivost a životnost vozidla.
13. Snižuje ú?inky nižší kvality pohonných hmot.
14. Prospívá k d?kladnejšímu (katalické) spalování paliva.
15. Zabezpe?uje správní a rovnom?rnou práci motora.
16. Chrání životní prost?edí.
17. Není škodlivý pro provoz a životnost katalyzátor?.
18. Vhodný pro všechny druhy benzínu a motorové nafty.
19. P?ísadu je možné využít pro jakékoliv za?ízení (v?etn? pr?myslových) po d?ív?jší konzultaci s výrobcem ceramize?.

Renovace použitím CERAMIZER klade dúraz na návratu nominálních velkostí a vlastních tvar? spolupracujících povrch? v za?ízeních, v kterých dochází k t?ení b?hem zv?tšovaní kovo-keramické vrstvy s unikátními vlastnostmi. Renovace se uskute??uje b?hem práce za?ízení, co znamená, že není nutná jeho demontáž, posta?í p?idat prísadu do oleje (v motoru, p?evodovce, ?ídicí soustav?) nebo do paliva (zušlech?ova? paliva).
Termodynamické procesy vznikající na t?ecím povrchu zp?sobují zv?tšování kovo-keramické vrstvy ve všech místech, nejvíc v opot?ebovaných (vyd?ených).
olej-motorovy-spotreba-oleja-keramizacia-aplikace-do-oleje-navod-instrukce
Zv?tšování vrstvy se postupn? stabilizuje spolu so zm?nšením koeficientu t?ení co prochází k samo?inné optimalizaci t?ecích ?ástí a po dosažení nominálních hodnot se zastaví, renovující povrch ideálním zp?sobem. Znamená to, že v místech více opot?ebených (vyd?ených) a tam, kde byli strbiny, vzniká hrubší vrstva než na mén? opot?ebených místech, co p?echází k obnov? požadovaních tvar? t?ecích se ?ástí.
V d?sledku zvyšování t?ení prvních 200 km jízdy autem s p?ísadou otá?ky nemají p?esáhnout 2700 ot./min. Proces vytvá?ení kovo-keramické vrstvy trvá 1500 km nebo 250 motohodin.
pridavky-do-oleje-pripravky-do-oleja-motora-prevodovky-rizeni-s-posilovacem--hydraulicke-soustavy-m
Molekuly ceramizer se charakterizují vysokým stupn?m spojení s kovem, p?enášejí ?áste?ky kovu (selektivní p?enos) na opot?ebené místa, kde se nachází zvýšená teplota provázená t?ením a tam dochází k dyfuzi. V t?chto místech spojené ?áste?ky kovu a ceramizera obnovují povrch tvo?ením kovo-keramické vrstvy. V d?sledku spojení ceramizera s kovovým povrchem se vylepšuje krystalická struktura kovu, také se vytvrzuje a plní vrchní vrstva (vznikne odolná, nerozbitná kovo-keramická ochranní vrstva). Takovému procesu se ?íká keramizace. Tato vrstva vyplní, pokryje a vyrovná mikrodefekty a deformace ploch (povrch?) podléhajících t?ení.

Ceramizer využívá jevu:
•    Ceramizace kovových povrch?, která podléhá vytvo?ení kovo-keramické vrstvy na t?ecích plochách kov?, ?ásti stroj? a za?ízení b?hem normálního provozu.
Zv?tšováním kovo-keramické vrstvy ceramizer renovuje a obnovuje t?ecí plochy kov? spojením s kovem na molekulární úrovni. Vytvo?ená kovo-keramická vrstva je tvrdá, trvácní, s nízkým koeficientem t?ení, dob?e odvádí teplo a je odolná vysokým teplotám a mechanickému namáhání. Tato vrstva vyplní, pokryje a vyrovná mikrodefekty a deformace povrch? t?ecích ?ásti.

Ú?inkem vysoké místní teploty (nad 900 °C) v oblasti t?ení následuje “rozpoušt?ní“ ceramizera. “Rozpušt?né“ molekuly ceramizera se vyzna?ují vysokým stupn?m adhézie (spojení) s kovem, p?enášejí ?áste?ky kovu nacházejíci se v oleji nebo maziv? na opot?ebované místa (selektivní p?enos) kde je zvýšená teplota provázená t?ením a tam dyfundují. V t?chto místech spojené ?áste?ky kovu a molekul ceramizera renovují povrch vytvá?ením kovo-keramické vrstvy. V d?sledku napojení ceramizer s kovovým povrchem se vylepšuje krystalická struktura kovu, také se vytvrzí a vyplní vrchní vrstva (vznikne trvácná, nerozbitná kovo-keramická ochranná vrstva).

Termodynamické procesy, které se vyskytují na t?ecích plochách zp?sobují zv?tšení kovo-keramické vrstvy na všech místech a nejvíc na opot?ebovaných. Zv?tšování se postupn? stabilizuje sou?asn? se snížením koeficientu t?ení co prochází k samo?inné optimalizaci t?ecích se ?ástí. Po dosažení nominálních hodnot se zastaví, obnovující povrch ideálním zp?sobem. Znamená to, že v místech víc opot?ebovaných a tam, kde byli škrábance se vytvo?í hrubší vrstva než v místech mén? opot?ebovaných, co má za následek renovaci požadovaných tvar? t?ecích se ?astí.
Trvalý efekt keramizace v spalovacích motorech je zachovaný také po následné vým?n? oleje po dobu nejmén? 70 000 km vzdálenosti, v p?ípad? p?evod? na 100 000 km vzdálenosti.

•    Tzv. magnetizace oleje – díky technologii GP molekuly oleje p?esn? p?iléhají ke kovovým povrch?m, také se zlepšuje mazání a odvod tepla z jejich povrchu.
Proces magnetizace oleje se udržuje do další vým?ny oleje protože spolu s vým?nou se zbavíme zmagnetizovaných molekul oleje.

•    Selektivní p?enos – voln? se pohybujíci ?áste?ky kovu obsažené v oleji nebo v maziv? se p?enášejí k uzl?m t?ení a dopl?ují krystalickou strukturu obnoveného povrchu kovu. Tento proces v teoretické oblasti (bez vým?ny oleje) vede k neopot?ebované ?ástí t?ecích se povrch?. Za p?edpokladu, že nepot?ebujeme m?nit olej, ve výsledku selektivního p?enosu bychom m?li do?in?ní se 100% neopot?ebovaných t?ecích se povrch?.
Protože olej podléhá spot?eb? musíme ho pravideln? m?nit a tím se zbavíme p?ebyte?ných molekul ceramizera a proces selektivního p?enosu zaniká.
Mimo této technologie ceramizace využívá jevu plateryzace.

Ceramizeri neobsahují teflon, olovo, molybden, neucpávají olejové filtry a olejové kanálky, protože molekuly ceramizera jsou menší než póry filtru. Molekuly ceramizera jsou menší než 2 mikrony a póry motorového filtru oleje jsou velikosti nad 5 mikron?. Mimo to kovo-keramická vrstva vzniká jenom v místech t?ení kovu o kov, je proto vylou?ený vznik vrstvy v olejových kánalech a olejových filtrech. Ceramizer není zahus?ova? oleje, ani tzv. “motodoktor“, jedna dávka ceramizera je 5 ml. P?ípravek nelikviduje “ztrátu oleje“ p?es t?snící ventily, protože na rozdíl nap?. od dvojice píst – válec zde se nenachází t?ení kovu o kov.

Garantujeme ú?inek a životnost vytvo?ené kovo-keramické vrstvy nejmén? do najetí 70 000 km nebo do 6000 mth. Po tomto najetí se doporu?uje op?tovné použití ceramizer.

Rádi odpovíme na všechny Vaše dotazy:
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript